Ugrás a tartalomra
Szekeres György

A Happy Day mai adásában:

  • 00:00 Megvallás Németh Sándorral 
  • 02:22 Bibliaolvasás: Zsoltárok 59-67 
  • 21:05 Az idők jelei - Németh Sándor prédikáció részlet
  • 26:11 Smith Wigglesworth - Tűzben edzett hit: A megpróbáltatás kemencéjében
  • 31:05 Az imádkozás - Szekeres György

Az adás gépi átirata:

[Szignál]
Kezdődik a Happy Day! A Hit Rádió napi hit életi válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant!

Happy Day! Hitvallás, megvallás! Mondjuk ki közösen Isten Igéjét, most a Hit Rádióba!

[Németh Sándor]
Hallelujah! Hiszem, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hiszem, hogy ő a főpapom, aki fölment tulajdon vérével, az Atyaisten dicsőségében, a Szentek szentjében, és megnyitotta a dicsőségnek az útját, az ő vére által, mindazok előtt, akik hisznek ő benne, és segítségül hívják az ő nevét.

Hiszem, Jézus a Krisztus, ő a királyok királya, uraknak az ura, aki szent szellemben, tűzben meríti alá azokat, akik hozzámennek, és veszik a szent szellemet, és ő pedig fölkjeni őket, szent szellemmel, a karizmáival és gyümölcseivel. Én is veszem a szent szellemet, mert hiszek a szent szellemben, hiszem, hogy a szent szellem Isten úr, személy, mindenható, mindenütt jelenlevő, örökkévaló, és hiszem, hogy a szent szellem bennem van, és a testem a szent szellem temploma. És a mai napon is veszek erőt, mert eljött reám a szent szellem, hogy még hatékonyabb, gyümölcsözőbb tanúja legyek a názeretének, aki meghalt mindannyiunkért, és föltámadott a halálból, hogy Istenek az igazságát hitáltal átadja, akik segítségül hívják a nevét.

Amen.

[Tóth Géza]
Tartsd engemet a gonosz tevőktől és a vérontó emberek ellen, tartsd meg engemet, mert íme lelkem után leselkednek, egybegyültek ellenem az erősek, anélkül, hogy hibás vagy védkes volnék. Uram, műnöm nélkül egybegyülnek és készülnek ellenem. Serkenyd fel előnbe és lásd meg ezeket.

Te, ó Uram, seregek istene, Izrael istene, serkenyd fel, büntesd meg mind e pogányokat, ne könyörülj senkin, aki hamisságot cselekszik. Estenden megjelennek, ordítanak, mint az ebb, körüljárják a várost. Íme, szájukkal csácsognak, ajkaikon szabják vannak, hisz úgymond kicsoda hallja meg.

Te pedig, Uram, neveted őket és megcsúfolod mind e pogány népet. Hatalmával szemben tere át vigyázok, mert Isten az én váram. Előnbe jön az én kegyelmes Istenem.

Látnom engedi Isten az én ellenségeim romlását. Ne öldd meg őket, hogy népen meg ne felejtkezzék. Bújd a sokkát, tedd őket a te hatalmaddal és alázd meg őket, Uram, mi pajzsunk.

Szájuknak védd ki az ő ajkaiknak beszéde, fogadtassanak meg kevésségükben, mert csak átkot és hazugságot szólnak. Veszítsd el őket búsulásodban, veszítsd el őket, hogy ne legyenek, és tudják meg, hogy Isten uralkodik a Jákob fölött, mint a földnek határáig. Estenden megjelennek, ordítanak, mint az ebb, körül járják a várost, étel után barangolnak, és ha nem laknak jól virrasztanak.

Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenkint zengem a te kegyelmességedet, mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságon napján. Én erősségem, te néked éneklek, mert Isten az én váram, ő az én kegyelmes Istenem. 60.

Zsoltár Az éneklőmesternek, a Susán Hedutra, Dávidnak tanító migtámja. Mikor harcolt a mezopotámiai szírusokkal, és a cóbai szírusokkal, és visszafordult Joáb, és megverte az edomitákat a sóvölgyben, 12 ezret. Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket, megharagudtál, hoz vissza minket.

Megrendítetted az országot, ketté szakasztottad, építsd meg romlásait, mert megindult. Ha te népeddel nehéz dolgokat láttattál, a bódító borral itattál minket. Addtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért.

Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid, segíts jobboddal, és hallgasd meg minket. Az ő szent helyén mondotta Isten. Törvendezek, kiosztom sikemet, és kimérem a szukkot völgét.

Ennyim gileád, és ennyim manasszé. Efraim az én fejemnek oltalma, Júda az én törvényrendelőm. Moab az én mosdómedencém, Edomra vetem az én sarujimat.

Te Filisztea, nékem örülj. Kicsoda vezet engem az erős városba, kicsoda kísért el Edomig engem. Nem te jé, ó Isten, aki megvetettél minket, s nem vonultál ki, ó Isten.

Ami seregeinkkel. Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiába való. Istennel győzedelmek nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket.

  1. Zsoltár Az éneklőmesternek hangszerre, Dávidé. Hallgasd meg, ó Isten, az én kiáltásomat.

Figyelmezzél az én könyörgésemre. E föld széléről kiáltok te hozzád, mert szívem eleped. Vigyel engem innen a sziklára, ahová én nem jutok.

Mert te vagy az én menedékem, s erős tornyom az ellenség ellen. Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké. Hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá.

Mert te, ó Isten, meghallgattad az én fogadásaimat. A te neved tisztelőinek örökségét megadtad nékem. Adj napokat a királynapjaihoz.

Esztendeit nemzedékről nemzedékre nyújtsd. Isten előtt lakozzék örökké. Kegyelmedet és hűségedet rendeld ki, hogy őrizzék meg őt.

Így énekle majd a te nevedet szüntelen, hogy beteljesítsem az én fogadásaimat minden napon. 62. Zsoltár Az éneklőmesternek Jedutun szerint Dávid Zsoltára.

Csak Istenben nyugszik meg lelkem. Tőle van az én szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom.

Ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettéb. Meddig támadtok még egy ember ellen? Meddig törtök ellene valamennyien, mint meghagyatlott fal és dűlő kerítés ellen?

Csak arról tanácskoznak, mi módon vessék őt leméltóságából. Szeretik a hazugságot, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem.

Csak ő az én kősziklám és szabadulásom. Ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem.

Az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. Bízzatok ő benne mindenkorti népek. Öntsétek ki előtte szíveteket.

Isten, a mi menedékünk. Bizony, hiába valók a közembernek fiai, és hazugok a főembernek fiai. Ha mérő serpenyőbe vettetnek, mind alább valók a semminél.

Ne bízzatok zsarolt javakban, és rablott jószággal ne kevékedjetek. A vagyomban, ha nő, ne bizakodjatok. Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené.

Tiéd, Uram, a kegyelem is. Bizony, te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint. 63.

Zsoltár Dávid Zsoltára, mikor a Judapusztájában volt. Isten, én Istenem vagy Te. Jó reggel, kereslek Téged.

Téged szomjuhoz lelkem, Téged sóvárok testem a kiaszott, eleped földön, amelynek nincs vize. Hogy láthassalak Téged a szent helyen, szemlélvén a Te hatalmadat és dicsőségedet. Hiszen a Te kegyelmed jobb az életnél.

Az én ajakim hadd dicsérjenek Téged. Áldanállak ezért életem fogytáig. A Te nevedben emelném fel kezeimet.

Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor vígajakkal dicsérhet Téged az én szája. Ha a reád gondolok ágyamban, őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem. Mert segítségem voltál, és a Te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem.

Ragaszkodik hozzád az én lelkem, a Te jobbod megtámogat engem. Azok pedig, akik veszedelemre keresik lelkemet, a földmészségeibe jutnak. Szabja martaléka júl esnek el, és rókáknak lesznek eredelei.

A király pedig örvendezni fog Istenben. Dicséri őt mindaz, aki őre esküszik, mert bedugatik a hazugok szája. 64.

Zsoltár Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára Hallgassd meg, Isten, az én szómat, mikor panaszkodom. Az ellenségtől való félelemtől menjd meg életemet. Rejtsd el engem a rossz akaróknak tanácsa elől, a gonosz tevőknek gyülekezetétől, akik megélesítik nyelvüket, mint a szabját.

Irányozzák nyilukat, keserű beszédüket, hogy lövöldözzék titkon az ártatlant. Nagy hirtelenséggel lövöldözik azt, és nem félnek. Megátalkotottak gonosz szándékukban.

Megegyeztek, hogy törtvetnek titkon, mondják, ki látja őket. Álnokságokat koholnak. Ha kikoholt tervet végrehajtják, mindenikük keblei szíve kikutathatatlan.

De... Meglövi őket az Isten. Hirtelen nyílüt rajtuk sebet, és megejtik őket, a nyelvük lesz ellenük.

Iszonyodik mindenki, aki őket látja. Akkor megférlemlenek mind az emberek. Hirdetni fogják Istennek dolgát, és megértik cselekedetét.

Őrvendeni fog az igaz Istenben, és hozzá menekül. És dicsekedni fognak minden egyenes szívűek. 65.

Zsoltár Az éneklőmesternek Zsoltár Dávid éneke. Téd a hódolat, a dicséret, ó Isten a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó könyörgés meghallgató, hozzád folyamadik minden test.

E bűneim, erőt vettek rajtam. Védkeinket te bocsásd meg. Boldogazz, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban.

Hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szól az nékünk a te igazságotban, üdvösségünknek, Istenek. E föld minden szélének és a messze-tengernek bizodalma.

Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását, és a népek háborgását. Félek is jeleidtől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megőrvendezteted.

Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója, tele van vizekkel. Gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt.

Megitatod baráztáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jó voltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi.

A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket Gabona borítja. Őrvendeznek és énekelnek. 66.

Zsoltár Az éneklőmesternek Zsoltár ének. Őrvendez Istennek, ó te egész föld! Énekeljétek az ő nevének dicsőségét!

Dicsőjtsétek az ő dicséretét! Mondjátok Istennek, mi csodálatosak a te műveid! A te hatalmad nagy volta miatt hízelegnek néked ellenségeid!

Az egész föld leborul előtted! Énekel néked! Énekli a te nevedet!

Jöjjetek és lássátok az Isten dolgait! Csodálatosak az ő cselekedetei, az emberek fiai! A tengert szárazzá változtatta!

A folyamon gyalog mentek át! Ott őrvendeztünk ő benne! Aki uralkodik az ő hatalmával örökké, szemmel tartja a pogányokat, hogy az engeretenek fel ne fuvalkodjanak magukban!

Áldjátok népek a mi Istenünket! És hallassátok az ő dicséretének szavát! Aki megeleveníti lelkünket, s nem engedi, hogy lábaink megtántorodjanak!

Mert megpróbáltál minket, ó Isten! Megtisztítottál, amint tisztítják az ezüstöt! Hálóba vittél be minket, megszorítottad derekainkat!

Embert ültettél fejünkre, tűzbe vízbe jutottunk, de kihoztál bennünket bőségre! Elmegyek házadba égő áldozatokkal! Lefizetennéked fogadásaimat, amelyeket ajkaim ígértek, és szájam mondott nyomorúságomban!

Hízlalt juhokat áldozom néked égő áldozatul, kosok jó illatú áldozatával, ökröket bakokkal együtt áldozom néked! Jöjjetek el, és halljátok meg! Hadd beszélem el minden Isten félőnek, miket cselekedett az én lelkemmel!

Hozzák kiálték az én szájammal, és magasztalás volt nyelvem alatt! Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram! Ám de meghallgatott Isten, figyelmezett könyörgésem szavár!

Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg tőle! 67. Zsoltár Az éneklőmesternek hangszerekkel Zsoltár ének.

Az Isten könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket! Világosítsa meg az ő orcáját rajtunk, hogy megismerjék-e földön a te utadat, mindennép közt a te szabadításodat! Dicsérnek téged a népek, ó Isten!

Dicsérnek téged a népek minnyájan! Örvennek és vigadnak a nemzetek, mert igazsággal ítéled a népeket, és a nemzeteket a földön te igazgatod! Dicsérnek téged a népek, ó Isten!

Dicsérnek téged a népek minnyájan! A föld megadta az ő gyümölcsét. Megáld minket az Isten, ami Istenünk!

Megáld minket az Isten, és féli őt a földnek minden határa!

[Szignál]
Következik Németh Sándor napi zenete Az időkinek a jeleit meg kell érteni.

[Németh Sándor]
Nincs idő arra, hogy a keresztények hanyagul kezeljék az elhívásukat, hanem ahogy Isten igéje mondja, az elhívásunkat, illetve az üdvösségünket, Isten félelemmel kell munkálni, mert az idő nagyon rövidre van szavva, és az Úr visszajövetele, végérményessé fogja tenni mindegyikünknek az állapotát. Ezért mondja Isten igéje, hogy van, akik elragadtatnak, és van, aki ott marad. És Istennek az a tökéletes akarata, hogy a ti otthonotokból senki ne maradjon itt, hanem mindenki tudjon csatlakozni az Úr Jézus Krisztus által, a Isten népéhez, és részt tudjon venni a mennyei mennyegzőn.

Éppen ezért tehát az első nagyon fontos dolog a megtérés. A megtérés után az Istennek a szövetségébe beéleszkedtünk, a názeti Jézus Krisztus által, akkor el kell jönnie, nyilván most nem sorolom föl, hogy a megtéréshez mik tartoznak hozzá, a felüdülésnek vagy a felfrüssülésnek az időszakai. Ugye például a Jóel könyve három fejezetből áll.

Az első fejezet arról szól, hogy Isten népe rákerült Istennek az ítélete alá, megszállták a különböző gonosz erők, a sáskák, a szöcskök, a cserebogarak, a hernyök, és ellopták Isten népétől az áldást. A második fejezet tartalmazza a helyreállításnak az idejét, a helyreállításnak a törvényét. Amikor is teljes szívükből megtérnek, és engedelmeskednek Isten igényének, és visszatér hozzájuk az Istenek a kegyelme, és lesz az Úrnak a házában olaj, gabona és must.

És utána jön a kipótolásnak az ideje, a felüdülésnek az ideje. Az Úr mindig okkal cselekszik. Ha automatikusan, spontán várod úgy, hogy nem töltött be Isten igényét, akkor ne ringasd magadat illúzióba, mert Isten a viszáshoz viszás, az egyeneshez egyenes.

Be kell töltenünk Istenek a feltételeit ahhoz, hogy az Istenek az áldásai, illetve programja megvalósuljon az életünkben. Otthonunkban, családunkban, szolgálatunkban, és gyűlökezi területen. Különösen most hívom föl a figyelmeteket, ahol látványos módon nagyon sok keresztény pontosan a legkritikusabb időben idegenedik Istentől, elvilágíjasodnak keresztények, és nagyon sok erkölcsi és szelemi válságot, problémát bengetnek az életükben.

Ezt a luxust nem engedheted meg az ellenségnek. Mert az ellenség azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Meg kell térni teljes szívből az úrhoz, ahhoz, hogy biztonságban legyen az életed és a házad népe.

Hogy az úrnak a látogatása ne kárt eredményezen számodra, hanem valóban a üdvözségnek a beteljesedését, a teljes váltságot jelentse számodra és a családot számára. Tehát a felüldülésnek az ideje el kell, hogy kezdődjön. Már most Isten szeleme munkálkodik minden nemzetben, ma aki egyenesen jár az úrban, szelemi módon jár, azok megtapasztalják az Istenek az ellátását az emberi életnek minden területén.

A frusztráltság oka az, hogy az emberek lázadó módon járnak, és tudjátok, hogy a jövő életben az engedetlenség lázadás. Ezért tökéletesen kell járni az úrban, nem felemás módon, hanem teljes szívvel kell megtérni az úrhoz, és át kell adni feltétel nélkül a szívedet, a lelkedet, az életedet Isten igények a követésére, hogy ne csalódjál az úrban, ha ne megvalósuljanak az Istenek az ígéretei maradéktalan az életedben. Következő, a huszonegyedik verszakban jön, van leírva a következő időszak, a helyreállításnak az időszaka.

Az Isten, meg vagyok róla győződve, hogy a názereti Jézus Kisztus visszajövetele előtt az egyházban is, és a családban, otthonban is a helyreállításnak a munkáját kívánja elvégezni, nyilvánvalóan ehhez szükséges, hogy mindannyian közre működjünk Istenek a tökéletes akaratával.

[Sárosi Renáta]
Isten ma is itt van közöttünk hatalommal és áldással, és azt kérdezi, hogy mi a kérésed? Igen, ő olyan rendkívüli, sosem hagy cserben. Jézus olyan szelíd, hogy a megrepett nádat nem töri el.

Olyan gazdag, hatalmas jóságában, hogy a pislogó gyertja belet, lángra lobbantja. Szeretteim, könyörögbe kérlek, hogy bármi árat adjatok meg ezért. Ne törődjetek vele, hogy mibe kerül.

Mindent megér, hogy rád mosologjon, és az ő jelenlétében legyél. Sose félj ehhez a názáretéhez csatlakozni, mert ő mindig király. Amikor Jézus haldoklott, akkor is király volt.

Ezt mondta, elvégeztetett. Hála Istennek, hogy elvégeztetett, és tudom, hogy mivel elvégeztetett, minden az enyém, amennyben a Földön és a Föld alatt lévő dolgok egyaránt. Jézus Krisztus él minden hatalom mindenek fölött.

Ő mindenekben és mindenek által munkálkodik. Hála Istennek, hogy ő mindenkiért van. Akkor mit tegyünk?

Hadd hújjon ma rád a palástja. Illés ezt mondta Elizeusnak. Ha majd meglátándasz engem, mikor tőled elragadtatom, meg lesz, amit kérsz.

Így Elizeus szemmel tartotta illést. Az erő és áldás palástja le fog esni, testvéreim. Ha a testedet eléggé átadod, hogy tökéletesen a Szent Szellem temploma legyen, akkor a teljesség áradni fog, és úgy kapod meg az ő életét, ahogy neked szükséged van rá.

Isten segítsen nekünk ma, hogy ne csak folyamokra legyen hitünk, hanem arra is, hogy az ő végtelen, mindenható erejének óceánya ömöljön át rajtunk. A Prédikátor és Üzenete Eredeti címe A Hited Kősziklája A Triumphs of Faith című lap 1922. októberi számának 223.

  1. oldalán jelent meg a Kaliforniai Oaklandben. A prédikáció San Franciscoban, a Glad Tidings templben hangzott el.

Ezt az üzenetet, a hit címmel, először Kerry Jud Montgomery dolgozta át és sűrítette össze. Egy az Assemblies of God archívumában található ébredési plakát hirdetése szerint Big Less First később 1929. december 8.

és 22. között is tartott összejöveteleket ebben a templomban. Naponta két istentisztelet volt, vasárnaponként pedig három.

1925-re Big Less First már többször körbejárta a világot és sokfelé prédikált. Amikor 1922-ben Új-Zélandra utazott, még senki nem ismerte ott, de azt állítják, hogy az ottani pünkösdi mozgalom az ő összejöveteleinek hatására indult el. A következő leírás egy szemtanú Harry Roberts beszámolója.

A háromezer férőhelyes Wellingtoni városháza megtelt, és az esténként átélt jelenetek még hosszú ideig megmaradtak emlékezetünkben. Olyan nagy volt a tömeg, hogy a városháza munkatársainak és a rendőrségnek sok dolga akadt a rendfenntartásában. Nemcsak az összes ülőhelyet foglalták el, hanem a sorok közötti folyosók is megteltek, és Lavlock testvér és mások a több mint ezer kínreket ember felé szolgáltak, akik közül sokan megtértek, köztük számos vidéki is.

Sok rendkívüli gyógyulás történt. Az emberek a legkülönfélébb betegségekből gyógyultak meg. Az egyik összejövetelen, amikor elhangzott a felszólítás azok számára, akik meg akarnak térni, hogy álljanak fel és adják át magukat Krisztusnak, fogadják előtt személyes megváltójuknak, körülbelül ötszázan pattantak föl, jelezve, hogy elfogadják Jézust.

[Gesztesi Máté]
Szerbusztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket ismételtem, most pedig következik az ideidő. Vendégem pedig Szekeres György.

Szerbusz! Szerbusz Máté, és mindenkit szeretettel köszöntünk. A mai témánk az imádkozás lesz, és ezzel kapcsolatban tennék fel egy-két fontos kérdést.

Az első az, hogy mi az imádkozásnak a célja?

[Szekeres György]
Hát belevágunk mindjárt az elején a közepébe. Ugye, Istenről az kell tudni, hogy rendkívül kommunikatív. Már a teremtés első verseiben, a Bibliában, már az első időben találkozunk azzal, hogy Isten szólt, hogy legyen világosság, és lönvilágosság, tehát rögtön az első alkotásánál a beszéd rendkívül fontos szerepet töltött be, és ezután is, ezt látjuk, tapasztaljuk.

És ami nagyon érdekes, hogy szólt, mondta Isten, hogy teremtsünk embert, többes számban mondta. Hát ez egy különbeszélgetés, igen. Igen, és ez nyilvánvaló, hogy Isten megbeszélte.

Az atya, a fiú és a szent léleg megbeszélte, hogy teremtsünk embert a saját képünkre és hasonlatosságunkra. Tehát azt látjuk, hogy a kommunikáció az nagyon fontos Isten három személye között is, illetve azt is megláthatjuk, hogy a fiú, a Krisztus, az maga az élő igje, a test életi igje, mint tudjuk, Jézus a test életi igje. Tehát az igjének, a beszédnek, a mondásnak, a szónak óriási szerepe van az Isten országában.

És tekintve, hogy Isten az ő képére, hasonlatosságára teremtette az ember, ezért az embernek is ilyen értelemben kommunikatívnak kell lennie, hogyha hasonlítani akar Istenhez. És éppen ezért az imádkozás nem más, mint az Istenel való kapcsolattartás, közösségtartás, közösségépítésnek a csatornája hulláma, ahogy a telefonunk is bizonyos hullámokon működik. Tehát az Istennel való közösségépítés és közösségteremtés is az Istennel való beszélgetés útján és módján történik.

Fontos tudni azt, hogy a kezdeményező az mindig Isten. Tehát Isten szólítja meg az embert, Isten hívja el az embert. Még ha mi azt is hiszük, hogy na most mi már közünk egyet, szól az ember olyanokat, még megtérés előtt is szól olyanokat, hogy Istenem, meg fohászkodik, meg nem is ismeri, meg nem is tudja, hogy létezik, meg nem is hisz nagyon benne.

De azzal kezdődik, hogy az Isten megszólítja az embert, Isten elhívja az embert, Isten magához hívja az embert, és akkor ugye az első ima fajta az mindjárt az, amikor erre válaszol az ember, és megtér, és alárendeli magát, aláveti magát Isten beszédének, meg így a szívét átadja az életét Jézus Krisztusnak, és ez egy nagyon csodálatos kezdet, amikor a kapcsolat gyakorlatilag elindul, elkezdődik, és hát utána pedig folytatódik. Isten is folyamatosan akar beszélni az emberrel, és azt is örömmel veszi, hogyha az ember is, a hívő is, az ő gyermeke is folyamatosan kommunikál vele.

[Gesztesi Máté]
És a formáját is ő választja meg? Tehát mondjuk egyrészt milyen imaformák léteznek, és hogy Isten mennyire irányít arra felé, hogy most akkor dicséret, vagy egyszerűen nyelvekerében. Szóval érted, szerintem.

[Szekeres György]
Értelek. Nyilván a szöntlélek bennünk lakik, és ő vezet bennünket minden tekintetben. Ugye ő az az isteni személy, aki egyrészt kielenti az atyának az akaratát, vizsgálja az atyának a mélységeit, másrészt Krisztuséból vesz, ahogy olvasuk a Bibliában, és kielenti nekünk.

És hát ővele vagyunk szoros kapcsolatban, hiszen ő bennünk lakozik, és ő az, aki elvezet minket minden igazságra, a tekintetben is, hogy éppen momentán mi az a kedvező kommunikációs csatorna, mód, amivel Isten jelenlétébe tudunk kerülni, illetve hát el tudjuk érni azokat a szellemi célokat, amiket kitűzünk magunk elé. Nagyon fontos, hogy ugye hálódással és dicséretekkel lehet bejutni Isten jelenlétébe, tehát nem érdemes berúgni az ajtót olyan kaubolyosan, ahogy láttuk a kaubolyfilmekben, hanem érdemes szabályosan megközelíteni az atyánkat, részint Jézusnak a nevében, mert ugye Jézus is erre tanít bennünket, hogy az ő nevében kérjünk az atyántól, másrészt megfelelő tisztelettel, hálás szívvel, tiszta szívvel érdemes Isten elé járulni, tehát a hálódás az egy olyan módja az imának, amivel be lehet kerülni Isten jelenlétét, tehát dicsérettekkel, tehát ha a tiszteletünket tesszük, megemlékezünk Isten nagyságáról, dicsőségéről, hatalmáról, akkor az is közelebb viz bennünket Istenhez, tehát ezek azok a cima módok, amik mindig jól jönnek, ugye ezért is mondja Pálapostor, hogy minden alkalommal, hálahadással tárjuk a kívánságainkat.

[Gesztesi Máté]
Istennek szüksége van a mi imáinkra? Vagy inkább nekünk van?

[Szekeres György]
Igazából Isten társas lény, de jól megvolt nélkülünk is. És igazából azért teremtett bennünket szerintem, hogy a szeretetét még több személy felé tudja kisugározni, és az ember felé is. Tehát azért megvan, de nekünk van nagyon nagy szükségünk rá, nekünk van arra szükségünk, hogy együtt legyünk vele, hogy megismerjük őt, keressük Isten, tehát az imádkozás például egyik fontos módja az Isten keresésének.

Azzal, hogy megszólítom őt, kérek tőle, kérem, hogy jelentsen ki magát, kérem, hogy mutassa meg magát, kérem, hogy egy bizonyos dologban adjon vezetést, adjon látást, akkor ezzel ugye őt egy kicsit megszólítom, és finoman szóba propagálom, hogy segítsen meg engem azokon a területeken, ahol nekem nagyon nagy szükségünk van, és Istenről az van megírva, hogy egy ima meghallgató Isten, és azt ő bírja, szereti, hogyha odajárulunk hozzá bizonalommal az ő kegyelmének, a királyi szék elé, akkor jó alkalmatos időben fog erre reagálni.

[Gesztesi Máté]
És minden imát meghall szerinted? Akár most gyakorlatilag két kérdést teszek fel, de meghallja a hitetleneknek az imáját is, akik vagy mondjuk nem megtértek imáját, fogalmazzunk így? Illetve hogy zajlik ez a rendszer most logisztikailag?

[Szekeres György]
Nézd, az igazaknak a imáját meghallgatja, mert erre vonatkozóan van kijelentés a Bibliában. Tehát ez biztos, hogyha az igazak könyörögnek hozzá, azt ő meghallgatja, de persze lehet rosszul is imádkozni, és az nem biztos, hogy feljött hozzá, mert bizonyos szűrőken megy keresztül az angyalok azok, akik így menet közben megvizsgálják az imákat. És tovább küldik.

Igen, az ostoba dolgok azért ne jussanak a jelenlétébe, de nyilván a hittel való imád azt mindig meghallgatja az úr. Azoknak az embereknek az imád, akik még nem ismerik őt, azoknál leginkább egyetlen imára koncentrál, amikor az ember őt segítségű hívja, és megtér, meg akarja ismerni, átakarja, meg alázza magát. És hogyha megalázza magát egy bűnös ember, töredelmes szívvel fordul Isten elé, akkor ha őt kéri, akkor ő meghallgatja.

[Gesztesi Máté]
Köszönöm szépen, innen fogjuk folytatni. Szerbusztok! Ismételten köszöntünk benneteket, Szekeres György és én, Gesztesi Máté, itt az Ige időben.

A következő kérdés, illetve a kérdéskör, amit körül járnánk, vagy részletesebben kibontanánk, mert hogy korábban már érintettük, hogy milyen ima típusok vannak?

[Szekeres György]
Talán megemlítettük a hálaadást már, ami nagyon hatékony az Isten jelenlétébe való kerüléshez, a dicséretet, dicsőítést, ami már egy magasabb szintje az imádkozásnak, hiszen a dicséret is egy nagyon fontos eszköz arra, hogy az úr jelenlétébe kerüljünk. De az is hálaadás, a dicséret is abban a kategóriában is? Mérván Istennek a méltánylása, tiszteletadás, elismerése a nagyságának, a hatalmának, csodatetteinek, nevének, tehát az ő személyiségének az elismerése és méltánylása, ami egy zenés imádkozás gyakorlatilag.

Ezen kívül említettük a megtérésnek az imáját, amikor ugye a bűnös ember segítségül hívja az úrnak a nevét, hogy jöjjön be az életébe, és bocsássa meg a bűneite, és egyben ebben az imában alárendeli magát Isten akaratának, és az Isten ígét is elfogadja zsinórmértéknek az életére vonatkozóan, tehát annak is alárendeli magát. Beszélhetünk például a bajba jutott embereknek az imájáról, amikor gyakorlatilag segítségül hívják az úrát, amikor ellenség támadja őket, nagy bajban vannak, ugye, akkor nagyon fontos segítségül hívni Jézusnak a nevét, mert akkor ő oda siet és megszabadítja az embert. Gondoljunk például Dávid esetére ő is nagyon sokszor volt bajba, emberek üldözték ellenségek, legfőképpen Saúl akarta őt megölni, és rendszeresen segítségül hívta zsoltárokba az urat, nagyon sok ilyen zsoltárt találunk.

[Gesztesi Máté]
De ez hogy van különben, hogy ez egy nagyon érdekes téma, mert hogy nyilvánvalóan Dávidnak minden lépését figyelte és kísérte az úr, és valószínűleg az összes szereplőjét, akiről a Bibliában olvashatunk, de hogy miért van szükség, tehát miért kellett neki külön imádkoznia azért, hogy szabadítsa meg őt az úr Saúltól, vagy a Filiszteusoktól, vagy bárkitől, akivel konfliktusra volt.

[Szekeres György]
És a feleségét. Isten egy nagyon jó Isten, és jó apa. És róla megvan írva, hogy gondviselő Isten.

Tehát nyilvánvalóan nem hagyna minket éhen halni, de mégis beépítette Jézus a mi atyánkba azt, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Tehát azért fontos ezt kérnünk, nem azért, mert Isten egyébként éhen halasztala bennünket, hanem ezzel is kifejezzük azt, hogy függünk Istentől, hogy alávetett személyek vagyunk, hogy elismerjük, hogy őtőle kapjuk például az ételt, vagy ő az az apa, aki meg tud minket szabadítani, és mint a természetes apukák, amikor fiúkat bántják a játszótéren, és akkor lekiabálják az emeletről, és akkor nem megy, és akkor egy-két jól irányzott pofonnal megszabadítja a fiát.

Ez így tud működni. Tehát fontos, hogy Istennek a gyermekei, fiai elismerjék azt, hogy mindent az úrnak köszönhetnek, mindentőle kaptak, semmi nincs, amit ne tőle kaptunk volna. Tehát emiatt nagyon fontos.

És a másik dolog pedig az, hogy egy nagyon lényeges körülmény, amire szeretném fölhívni a figyelmet, az az, hogy a leghatékonyabbi ma az, amikor az Isten nyelvén imádkozunk. Az Istennek a szavával, az Istennek a beszédével imádkozunk. Tehát azért fontos, hogy jóban legyünk az ígével, sok ígél legyen bennünk, hogy tudjunk az ígével imádkozni, mert az tudja, hogy hatékony, tudja, hogy célba ér, hiszen ez Isten szájából származik.

És ezt a szentvének meg tudja elemeníteni a szívünkbe az Istennek az ígét, és ha azzal imádkozunk, az nagyon hatásos. Ezért köszönöm a fiatal keresztényeknek, javaslom, hogy a zsoltárokat sokat olvassák, akár hangosan is, és minden egyes zsoltára lehet mondani, hogy az például egy hangos ima, hogyha ezt elmondjuk, és az arra lehet érezni az imádkozásnak a nyelvezetére, és sok olyan élethelyzet adódik, amiket egyébként már a zsoltárosok megénekeltek, és benne van a Bibliában, amihez egy hatásos szabadulási csatorna lehet, hogyha azt felolvassuk itt el, és mellett pedig elsajátítjuk azt a nyelvezetet, amivel be tudunk vágódni az urnál. Bevágódni az urnál.

[Gesztesi Máté]
És hogyha mondjuk, tehát az úr végül is akkor azt mondott, hogy folyamatosan így emlékeztet minket arra, hogy igen, is tudjuk, hogy kitőljön a segítség. De felteszem, ha az ember nem imádkozik szorult helyzetében, akkor nem segít az úr? Biztos, hogy akkor is segít.

Nem mondom, hogy próbáld ki.

[Szekeres György]
Én inkább azt mondanám, hogy én azt mondom, hogy ne próbáljuk ki. Azt mondanám, hogy ugye van egy jó történet a Bibliában, amikor az egyik király elment a profétához, istenemberéhez, és segítséget kért, mert egy ellenséges hadsereg támadása volt napirönden, és akkor azt mondta neki a proféta, hogy vedd elő az íjadat, és lőjél a földbe. És akkor megáldott a proféta a királynak a kezét, rátette ő is a kezét az íjra, a nyílra, és akkor a király lőtt a földbe háromszor.

És akkor azt mondta a proféta neki, miután abba hagyta a királya a lövöldözést, hogy hát ötször vagy hatszor kellett volna lőnöd, és akkor a megsemmisülésig megverted volna az ellenséget. De mivel abba hagytad, ezért nem tudod megverni.

[Gesztesi Máté]
De miért nem szólt neki elő?

[Szekeres György]
Ezzel is a kitartásra szeretné ősztönözni a hívőket, Istennek a beszéle, és nagyon fontos, hogy az imádkozásban is kitartóak legyünk, erre tanít minket Jézus Krisztus, hogy mindig imádkozni kell, meg nem restülni. Pálapostól is mondja a szüntelőd imádkozatok. Ez gyakorlatilag a kapcsolattartásra hívja fel a figyelmet, hogyha beszélgetek valakivel, akkor azzal kapcsolatban vagyok.

Hogyha elfelejtek beszélgetni, vagy nincs kedvem, vagy azt akarom, hogy találja ki, hogy mire gondolok, találja ki, hogy mire van szükségem. Ugye ez általában a házaságban se szokott működni, előbb-utóbb feszültségek szoktak ebből kialakulni, és azért az a legjobb, ha megbeszéljük a dolgokat is. Ha őszintén kiönti az ember a szívét Isten előtt, akkor nem fog elmaradni a segítség.

[Gesztesi Máté]
Eszembe jutott egy különleges helyzet. Mi van akkor, hogy tud egy olyan ember imádkozni, aki mondjuk nem tud beszélni?

[Szekeres György]
Nagyon jó kérdés. Az úr a szíveket vizsgálja. És ilyen értelemben fel lehet kiáltani Istenhez nem csak ilyen esetben, amit te mondasz, hanem olyan esetben is, amikor mondjuk a munkahelyén van az ember, és nem éppen a legillendőbb dolog félretenni a munkát, és ott térreborulni és imádkozni, de viszont nagyon sürgő segítségre van valakinek szüksége.

Az ilyen esetben nyugodtan magában is segítségű hívhatja az urát, azt is az úr meghallgatja. Tehát nyilván ez is egyfajta imamód, és különösen azoknál, akik ilyen betegségben szenvednek, azoknál Isten ezt teljes mértékig elfogadja, és ő nem kukatoskodó, nem szőrszállhassogató, de nyilván mi, akik ilyen, hogy mondjam, szépen tudunk beszélni, azokról elválja Isten, hogy nyissuk ki a szánkat. És hittem, azért szóltam, és hangosan imádkozunk, hangosan könyörgünk.

Egyébként, ha már itt tartunk, ugye laptopon van-e még időnk, de a könyörgés is egy fontos imanyár.

[Gesztesi Máté]
Köszönjük szépen, és akkor innen folytatjuk, most jöjjön egy kis zene. Szerbusztok, ismét itt vagyunk, az idei időben Geztes Imád és Szekeres György, és az imáról beszélgetünk. Igazság szerint eddig megvitattuk azt, hogy hogyan célszerű imádkozni, illetve milyen típusú imák léteznek.

A következő kérdéskör, az egy sokkal gyakorlatibb, illetve kevésbé, ebből azóta van kevésbé elméleti kérdés lesz. Tűzzünk-e ki imacélokat, illetve honnan tudjuk, hogy imánk összhangban van-e Isten akaratával?

[Szekeres György]
Nagyon jó kérdés. Mindenképpen célszerű imacélokat kitűzni, hogy az ember ne folyjon szét a kommunikációba is. Fontos, hogy az ember tudja előre, hogy mit akar mondani, ha valakivel találkozik, hogy mit szeretne elérni, mit szeretne megbeszélni.

Ugyanígy fontos, hogy legyenek az embernek ima céljai, és azt nem árt le is jegyezni esetleg, hogy ne kalandózzon el az ember, hogyha van erre lehetősége, mert egyébként is, hogyha másnap is előveszi, a harmadnap is előveszi, akkor nagyon hasznos.

[Gesztesi Máté]
Te vezetsz ilyen iman aprót?

[Szekeres György]
Régebben volt ilyen, és amikor fiatal keresztén voltam, akkor egy nagy kockásfizetben rengeteg imakérést felírtam, és képzeld el, hogy egy évvel után, amikor elővettem ezt a kockásfizetet, és megnéztem ezeket az imakéréseket, a legnagyobb megdöbbenésemre és örömömre szinte valamennyit kitudtam pipálni, hogy ezeket mind-mind hallottam. Igen, egy olyan csodálatos istenünk van, és ezt azért is javaslom nektek, hogy próbáljátok ki, és meglátod, hogy ezért is érdemes egyébként lejegyezni. De visszatérve ide, most indított a győrekezet egy nagyon komoly imaláncot, és óriási imacélók vannak benne meghatározva, amik nemzetünkre vonatkozóan, győrekezetünkre egyéni kérésekre vonatkozóan nagyon hasznos ötleteket, javaslatokat, imatémákat fogalmaz meg, úgyhogy ezt is célszerű elővenni és becsatlakozni ebbe az imaláncba, ez itt most a reklám helye is.

De mik azok a célok, ha el lehet most mondani? Nagyon hosszú, az több oldalt tenne ki, úgyhogy az egész rádióadás rá menne, de nagyon hasznos.

[Gesztesi Máté]
És hol lehet hozzájutni, vagy hogy lehet beszélni?

[Szekeres György]
Az interneten lehet rá csatlakozni, azt hiszem, HTTPS-i győrekezete per imalánc, vagy valamilyen, nem tudom pontosan, de szerintem rajta van a holnapunkon.

[Gesztesi Máté]
Ezt addig majd megkérjük a szerkesztőket, hogy kellessék elő, és be fogjuk mondani később. És közben a szerkesztők már meg is találták, itt is van a monitoron, tehát ima.hit.hu per 2017, itt tudjátok megtalálni az imacélokat.

[Szekeres György]
Tehát a lényeg az, hogy fontos, hogy legyen imacélod, és a másik, amit mond még az úr, hogy ne legyünk sokbeszédűek, mint a pogányok. Úgyhogy én igyekszem, én is röviden elmondani most a kérdésedre a választ. Tehát, hogy ne csapongjunk, hanem legyünk céltudatosak.

Nyilván, amikor már ott tartunk, hogy kérjük a dolgot, de ugye nem felejthetünk el, hogy nem ezzel indítunk, tehát nem rúgjuk be az ajtót, nem szépen bemegyünk háladásra az úr jelenlétébe, és akkor, amikor már kéréseinket táljuk az úr elé, akkor nagyon fontos, hogy legyünk céltudatosak, de ahogy tanítottam mostanában Ruf Tibor, hogy legyenek nagyon határozottan megfogalmazva ezek a kérdésekre, püljenek fel, mint egy nyíl, és utána a háladásra tegyük a hangsúlyt, hogy megkaptuk, vagy már korábban kaptunk hozzá hasonló dolgokat. Úgyhogy legyen. Mi volt a kérdésed második fele?

Bocsánat.

[Gesztesi Máté]
Igazából az, hogy honnan tudjuk, hogy összhangban van-e az imakérésünk.

[Szekeres György]
Hogyha az Istennek az ígével harmóniában van a kérésed, akkor részint tárgyszerűen összhangban vagy az úrral, itt még az időzítéssel lehet problémán. Tehát hogyha kérsz mondjuk egy feleséget, akkor valószínűleg a te korodban ez már egy aktuális imakérés, de ha hogyha valaki 12 éves fiatalemberként kérje a feleséget, akkor is maga a cél, az egy elfogadható cél, de még az időzítést egy kicsit pontosítani kell. Tehát lehet, hogy a téma körében valami teljesen összhangban áll Isten a karatában, de lehet, hogy az időzítést még pontosítani kell.

[Gesztesi Máté]
Tehát akkor azt mondod, hogy csak visszatérve, mert egy gondolat erejéig ez megragad bennem, hogy először úgy kell imádkozni, hogy Uram, köszönök mindent, hálát adok, és csak aztán elmondanél. Tehát nem szabad egyből a célokkal nyitni.

[Szekeres György]
Így van. Hogyha apukához is mondtad neki, hogy légy szíves, adjál egy ötszázast, mert moziba akarok, mert sőt, a légy szíves nem is mondtad, adj egy ötszázast, így kezdted, akkor nem biztos, hogy kaptál. De hogyha tiszteletudóan megszojtottad édesapádat, megköszönted a reggelit, stb.

stb. és utána finoman rávezetted erre a témára, akkor valószínűleg nagy örömmel megkaptad azt az ötszáz forintot. Tehát Isten is olyan, hogy nem lehet követelőző valaki nála, hanem nagyon fontos, hogy mind gyermek, hálás, jó szívű gyermekként fejezzük ki a tiszteletünket, a hálánkat, és a kéréseinket is tiszteletudóan fogalmazunk meg.

[Gesztesi Máté]
Na jó, de akkor hol van a határ a tisztelet és a manipuláció között? Nem tudom, hogy érted, hogy miért kérdezem.

[Szekeres György]
Tehát hogy hol van az, hogy az őszintesség és a tisztelet. Az a helyzet, hogy az a hatyja átlát rajtunk. Tehát őt nem tudjuk manipulálni, még ha akarnánk, se tudnánk manipulálni, hanem ő a szívünket vizsgálja, és figyeli azt, hogy mi most érdekből megyünk-e hozzá, vagy pedig tényleg tiszteljük, tényleg szeretjük, és mint apától kérünk olyan dolgokat, amik fontosak a számunkra, amivel ő is egyetért, és ebben meg is tudunk egyezni, és akkor előbb-utóbb meg is fogjuk ezt kapni.

De ha csak érdekből mennénk hozzá, akkor a szívünk nem lenne egyenes, nem lenne tiszta, nem értékelné, akkor valóban egy ilyen manipulatív dolognak tűnne, vagyis tartaná ezt az egészet, és akkor az nem egy ima lenne, és nem jön el rá a meghallgatás.

[Gesztesi Máté]
És mikor érdemes értelemmel imádni? Most megint mindig ide visszatérünk, csak ez mégis egy fontos, hogy a nyelveken imádkozás, az mikor hatásosabb vagy az értelemmel, vagy hogy van ez pontosan?

[Szekeres György]
Amikor az ember szellemmel imádkozik, tehát nyelveken imádkozik, az egy csodátos ima-nyelv, amit a szentlélektől kapunk, olyankor az embernek az értelme gyümölcstelen, ezt olvassuk a Bibliában, viszont a szelleme az kimondhatatlan fohászkodásokkal esedezik, és a szentlélek ebben támogatja az embert Istenhez, és olyan titkos ima-nyelven, olyan fontos dolgokért könyörög, amiket lehet az ember nem is tud, hogy esetleg milyen veszély fenyegeti, vagy milyen veszélyt kell elhárítani, tehát az ember szellemmel meg a szentléleketvel tisztába van, és ezt nyelveken szólás keretében elmondja Istennek. Vagy a másik, hogy amikor nyelveken imádkozik az ember, ő magát erősíti, építi. Tehát eleve olyan állapotban hozza magát, hogy jól tudjon később imádkozni értelemmel.

Tehát úgymond egy kis tréning is az ember szellemének, a belső emberének, hogyha nyelveken imádkozik. Amellett pedig a szentlélekkel be is lehet vele töltekezni, ami megint csak egy csodálatos eredménye a nyelveken való imádkozásnak. Imádkozom mondja pálapostól értelemmel is, és imádkozom nyelveken is.

Ez fontos, hogy mind a kettőt is, és a szentlélek, ahogy az elején beszéltünk róla, megmutatja a hívőnek, hogy mikor melyik az, ami éppen ideális.

[Gesztesi Máté]
Jó, hát köszönöm szépen, innen fogjuk folytatni. Szervusztok! Ez itt az Igeidő továbbra is vendégem, Szekeres György, én magam pedig Gésztesi Máté vagyok, és az imákról, illetve az imáfajtákról beszélgetünk.

Sok mindent összefoglaltunk, sok mindenről beszéltünk. Egy olyan dolgot viszont még nem jártunk körül, ami valóban gyakori kérdés, azt gondolom, a hívek között, hogy mi van akkor, amikor nem teljesül, amiért imádkozunk? Vagy láthatóan az úr még próbára tesz minket.

Ezek hogy vannak?

[Szekeres György]
Nehéz kérdés, mert általában teljesülnek a kérések, amik Isten akaratával összehangban vannak, de nem mindig olyan hamar, ahogy szeretné ezt a hívő. Van, hogy Isten kivár pedagógiai célból bizonyos dolgokkal, van, hogy nem bírnánk elhordozni, ha olyan gyorsan kapnánk meg azt a bizonyos dolgot, nem vagyunk elég érettek, felkészültek rá. Meg az is lehet, hogy nincs teljesen Isten akaratával összehangban ez a dolog.

Utóbb fogjuk ezt megtudni, amikor már mindennel tisztában leszünk, hogy ez hogy is volt, mint is volt. Én azt gondolom, hogy ez olyan kérdés, amit nem nagyon érdemes veszegedni, hanem hittel kell az úrhoz fordulni, hittel kell imádkozni és bízni abban, hogy az úr teljesíti a kéréseinket. Mert ő egy nagyon jó Isten, és egy jó, ma meghallgató Isten.

Illésről mondja a Biblia, hogy hozzánk hasonló természetű ember volt, és kért például, hogy ne essen eső, és három és fél évig nem esett eső. Tehát szinte hihetetlen dolgokat is meg tud Isten cselekedni, sőt, Jézus mondja, bocsánat, hogy ha pici hitetek van, azt mondanátok ennek a hegynek, hogy essen a tengerbe, és eddig hinnétek, hogy ez megtörténik, és kérnétek, akkor ez megtörténne nektek. Tehát olyan dolgokat képes a hit, és az ima, és az uravaló közösség produkálni, ami tényleg hihetetlennek tűnik így első körbe, és nagyon sok jó bizonyság van arról, hogy Isten jó Isten, és Isten nagyon fontos imákat meghallgat, meggyógyítja a betegeket, megszabadítja a foglyokat, a halottakat is tud támasztani, és nagyon nagy dolgok fognak történni még az úrnak a beavatkozásában.

Ezért is imádkozunk, ezért is kérjük az urat, hogy jöjjön egy nagy ébredés, egy nagy áttörés, lassújjon le a romlásnak a folyamata a hazánkban is, Európában is, az egész világban is, hogy az emberek meg tudjanak még térni, hiszen arra tanít minket az Istennek a beszéle, hogy tartasson a kimándkozások minden emberért, mert az az Isten akarat, hogy minden ember megtérjen vezetőkérés, és eljusson az igazságnak az ismeretére. Tehát nagyon fontos, hogy az imáinkkal a politikai, gazdasági, történelmi folyamatokat is úgy folyásoljuk be, hogy az Istennek az országa meg tudjon erősödni, hogy az úrnak a neve meg tudjon dicsőjönni, hogy az Isten akarata meg tudjon valósulni, ahogy ebben Jézus tanít minket a miatyánkban.

Hogy elsődleges szempont nem az egyéni imacéloknak az Isten elétárása, hanem az Isten országának a céljainak a megfogalmazása. Úgyhogy ha az ember főjelben emeli a tekintetét a horizonton, és túlnéz, túllát a saját érdekein és szempontjain, és az Isten szempontjaira imádkozik, akkor Isten is sokkal inkább menedzseli a saját dolgainkat, és a saját imakéréseinket is sokkal inkább meghallgatja, hogyha látja, hogy nekünk nem csak a magunk érdekel fontos, hanem az Isten országának az érdekel.

[Gesztesi Máté]
Igen, ezt én magam is tapasztaltam, ez egy érdekes dolog. Mindenesetre, hogyan tudunk most, ugye éveleje van. Mit tanácsolnál azoknak, akiknek arra van szükségük, hogy megújuljon az ima életük?

[Szekeres György]
Hát legelőször is az urávaló közösségben fontos megújulni, az első szeretetben megújulni, ami azt jelenti, hogyha valamit összeszedett az ember az évvégén, vagy azóta, ami nincs összhangba, Isten akaratával ígéjével, hogy abból megtérjén az ember teljes szívéből az úrhoz forduljon, letegye a szívét, lelkét, testét az úrnak, motivumait, mindent kiegyenesítsen. És ez az első szeretet, ez ugye azt jelenti, hogy teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből szeretjük az urát, és tőle függünk, mert akkor, ha ez az első szeretetben megújul az ember, akkor újra olyan lesz számára az imádkozás, mint a lélegzett vétel, akkor el se tudja képzelni a napjaid anélkül, hogy imádkozna, hanem folyamatosan beszélgetni vágyik az úrral. Úgyhogy az első szeretetben való megújlás, megtérés, visszatérés az úrhoz, és akkor onnantól fogva a Szent Lélek ösztönözni fog minket arra, hogy beszélgessünk.

Már rég beszélgettünk. Beszélgessünk újra és újra, imádkozzunk újra és újra.

[Gesztesi Máté]
Hát ezek azt hiszem, hogy nagyon lényeges kérdések voltak. Nem tudom, hogy szóval maradt még egy percünk, és arra szeretnélek kérni, hogy esetleg imádkoznál-e a hallgatókért most egy rövidet.

[Szekeres György]
Szívesen. Menjélj atyám, én megköszönöm neked, Istennek az országát, megköszönöm neked azt, hogy te dolgozol, munkálkodsz Magyarországon, köszönjük neked a HIT gyülekezetét, köszönjük neked, uram, a HIT rádiót, nagyon hálásak vagyunk a hallgatókért, a munkatársakért, köszönjük, hogy az étteren keresztül eljut a te ígéde sok hallgatóhoz, és azt kérem, uram, menjélj atyám, hogy érints meg minden egyes hallgatót, akiknek szükség van a megújulásra, a visszatérésre, az elsőszeretetben való megújulásra. Érints meg az ő szívüket, adj kegyelmet mindannyiunknak, uram, hogy te legyél a középpontban, Úr Jézus Krisztus, te véreddel morzs meg a hallgatókat, és add meg, hogy ebben az évben sokkal szorosabb, sokkal jobb közösségben legyünk veled mindannyian, a hallgatók is, minden ember, aki téged szeret és követ, és dicsőítsd meg a nevedet mindannyiunknak az életében, és legyen meg a te akaratod, és adj kegyelmet az embereknek, hogy megtérjenek hozzád, ne vesszenek el az Úr Jézus nevében. Amen.

[Gesztesi Máté]
Amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget.

Ez nagyon szép volt. Úgyhogy a hallgatóknak is megköszönöm ezennel a figyelmet.

Legfrissebb