Ugrás a tartalomra

A Happy Day mai adásában:

  • 00:00 Megvallás Németh Sándorral 
  • 03:16 Bibliaolvasás: Zsoltárok 52-58 
  • 17:51 Az Úr hűséges - Németh Sándor prédikáció részlet
  • 22:44 Smith Wigglesworth - Tűzben edzett hit: Az Igére építs 2.rész 
  • 28:24 Pásztor Antal története (folytatás)

Az adás gépi átirata:

[Szignál]
Oh, happy day!

[Szignál]
Kezdődik a Happy Day! A Hit Rádió napi hit életi válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant.

Happy Day!

[Szignál]
Oh, happy day! Az a heti day!

[Szignál]
Hitvallás, megvallás! Mondjuk ki közösen Isten Igéjét most a Hit Rádióba!

[Németh Sándor]
És most szeretnélek benneteket megkérni, hogy velem együtt mondjatok el egy-két igét, mert a hittel hiszünk az igazságban és szájjal valljuk meg az üdvösségünkre. Mert hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, és föltámadott az én megigazulásomért, és hiszem, hogy ő az én főpapom, aki fölment a mennyekbe, és az atya jobbján foglal helyet, és ő az, aki szent szellemmel és tűzben meríti mindazokat alá, akik hisznek ő benne, és veszik a szent szellemet. És hiszek abban, hogy a szent szellem eljött, hiszem, hogy a szent szellem úr, Isten személy, és hiszem, hogy a szent szellem, aki megelevenít engemet, mert meg van írva, hogy a test, az nem használ semmit, szellem az, amely elevenít.

És hiszem, hogy Isten szelleme bennem van, ezért az én testem a szent szellemnek a temploma, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És ezért a mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a szent lélek, és Jézus Kisztusnak a tanulja vagyok. És hiszem, hogy mindenre van erőm a názerti Jézus Kisztusban, aki minden erővel megerősít engemet, mert a názerti Jézus felvitte a golgotai keresztbe a testében a bűneimet, erőtlenségeimet, és megfeszíttetett erőtlenségben, de föltámadott Isten ereje által, hogy én Isten erejébe vetett hitből éljek.

Halleluja! És hiszem, hogy az ő sebeiben meggyógyultam. Ezért az Úr Jézus nevében hatalmad veszek minden betegség, minden erőtlenség, minden átok fölött a názerti Jézus nevében, és megparancsolom nektek, hogy távozzatok tőlem, hagyd el a testemet, belső és külső testrészeimet a názerti Jézus nevében.

Halleluja! Amen! Dicsőség Istennek!

És kérlek be nepeket!

[Tóth Géza]
David tanítása. Mikor az Idumeus dojég eljött, és hirt vitt Saulnak, és ezt mondanék ki, David az Akimélek házába ment be. Mit dicseked el gonoszságban, ó te magabíró?

Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, s olyan, mint az éles olló, te állnosságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni.

Szeretsz minden ártalmas beszédet és az állnok nyelvet? Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta.

Émé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonosságában volt. Én pedig, mint a zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél.

Nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid előtt.

[Szignál]
53.

[Tóth Géza]
Zsoltár Az éneklőmesternek a ma halatra Dávid tanítása. Ezt mondta a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak és utálatos hamisságot cselekedtek, nincs aki jót cselekedjék.

Isten letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-é értelmes Isten kereső. Ninnyájan elhajlottak, és valamennyien megromlottak, nincsen aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Avajd nincs értelem a hamisságnak cselekvőiben, akik az én népemet megeszik, mintha kenyeret ennének, akik az Isten segítségül nem hívják.

Ott félnek nagy félelemmel, ahol nincsen félelem, mert az Isten elszéleszi azoknak tetemeit, akik tábort járnak ellened. Megszégyeníted azokat, mert az Isten megveti őket. Ó, vaj, ha eljőne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza az ő népének fogjait, örül majd Jákob, és vigad Izrael.

  1. Zsoltár Az éneklőmesternek hangszerekkel Dávid tanítása. Mikor az Ifeusok eljöttek, és azt mondták Saulnak, nem lenni nálunk lappangé, Dávid.

Isten, ha te neveddel szabadíts meg engemet, és ha te hatalmasságoddal állj bosszút, értem. Isten, hallgass meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire, mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, akik nem is gondolnak Istenre. Ímé Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója.

Bosszút áll az utánam leselkedőkön, ha te igazságod által roncsd meg őket. Kész szívvel áldozom néked, áldoma te nevedet, Uram, mert jó, mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimet. 55.

Zsoltár Az éneklőmesternek hangszerekkel Dávid tanítása. Hallgass meg, Isten, az én imádságomat, és ne rejtsd el magadat az én könyörgésem elől. Figyelmezz énre ám, és hallgass meg engem, mert keseregve bolyongok és jajgatok az ellenségnek szaváért és a hitetlenek nyomorgatásáért.

Mert hazugságot hárítanak reám, és nagy dühösséggel ellenkeznek velem. Az én szívem reszkedt bennem, és a halál félelmei körül vettek engem. Félelem és rettegés esett énre ám, és borszadály vett körül engem.

Mondám, vaj, ha szárnyam volna, mint a galambnak, elrepülnék, és nyugodnám. Íme, messze elmennék, és a pusztában lakoznám. Sietnék kiszabadulni a sebesszélből, a forgószélből.

Roncsd meg, Uram, és oszlassd meg az ő nyelvüket, mert erőszakot és háborgást látok a városban. Nappal és éjjel körüljárják az annak kőfalainál, bent hamisság és ártalom van abban. Veszedelem van belsejében, s nem távozik annak teréről a zsarnokság és családság.

Mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném. Nem gyűlölöm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat azelől, hanem te, hozzám hasonló halandó. Én barátom és én ismerősem, akik együtt édes bizalomban éltünk, az Isten házában jártunk a tömegbe.

A halál vegye őket körül. Elevenen szálljanak a seolba, mert gonoszság van lakásukban, kebelükbe. Hér az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.

Este, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat. Megszabadítja lelkemet békességre a rám támadó hadtól, mert sokan vannak ellenem. Meghallja Isten és megfelel nékik, mivel hogy ő elejétől fogva trónol.

Akik nem akarnak megváltozni és nem félik az Istent, kezeit felemelte vele békességben levőkre. Megszegte az ő szövetségét. A vajnál simább az ő szája, pedig szívében háborúság van.

Lágyabbak beszédei az olajnál, pedig éles szabják azok. Vessed az urhatett terhedet. Ő gondot visár rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.

De, Isten, a veszedelem vermébe taszítod őket. A vérszopó és állnok emberek életüknek felét sem élik meg. Én pedig te benned bízom.

  1. Zsoltál. Az éneklőmesternek, a jónatelem Rehó Kimra, Dávidnak migtámja.

Mikor megrogadták őt a Filiszteú sokgátban. Könyörülj rajtam, Istenem, mert halandó tátok ellenem, és mindennap hadakozván nyomorgat engem. Ellenségei mindennapon tátognak reám, bizony sokan hadakoznak ellenem.

Ó magasságos Isten, mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Isten által dicsekedem az ő igényével. Az Istenben bízom, nem félek.

Ember, mit árthatna nékem? Mindennap elforgatják beszédeimet. Minden gondolatjuk ellenem van ártalomra.

Egybegyülnek, elrejtőznek, sarkaimat lesik. Mert kívánják az én lelkemet. Gonossággal menekedhetnének?

Haraggal roncsd meg, ó Isten, a népeket! Bújdosásomnak számát jól tudod. Szedd tömlődbe könnyeimet.

Avagy nem tudod-e azoknak számát? Meghátrállnak majd ellenségeim, mikor kiálltok. Így tudom meg, hogy velem van az Isten.

Dicsérem Istent, az ő ígéretéért. Dicsérem az Urat, az ő ígéretéért. Istenben bízom, nem félek.

Ember, mit árthatna nékem? Tartozom, ó Isten, az én nékedtet fogadásaimmal. Megadom néked a hála áldozatokat.

Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól. Bizony az én lábaimat az eleséstől, hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában. 57.

Zsoltár. Az éneklőmesternek az alta sétre. Dávid Migtámja.

Mikor Saul elől a barlangba menekült.

[Szignál]
Könyörülj rajtam.

[Tóth Géza]
Ó Isten, könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem. És szárnyaid árnyékába menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek. A magasságos Istenhez kiálltok.

Istenhez, aki jót végez felőlem. Elküld a mennyből és megtart engem. Meggyalázza az engem elnyelőt.

Elküldi Isten az ő kegyelmét és hűségét. Az én lelkem oroszlánok között van. Tűzokádok között fekszem.

Emberek között, akiknek foguk dárda és nyilak. Nyelvük pedig éles szabja. Magasztaltassál fel az egek felett, ó Isten.

Mind az egész földön legyen a te dicsőséged. Hálót készítettek lábaimnak. Lelkem meggörnyedett.

Vermetástak én előttem, de ők estek abba. Kész az én szívem, ó Isten. Kész az én szívem.

Hadd énekeljek és zengedezzek. Serkeny fel én dicsőségem. Serkeny fel te land és hárfa.

Hadd kölcsön fel a hajnalt. Hálát adok néked én, Uram, a népek között. És zengedezek néked a nemzetek között.

Mert nagy az egekig a te kegyelmed. És a felhőkig a te hűséged. Magasztaltassál fel az egek felett, ó Isten.

Mind az egész földön legyen a te dicsőséget. 58. Zsoltár Az éneklőmesternek az altasétre Dávid Mig támja.

Avagy valóban a néma igazságot szólaltatjátok-é meg? Avagy igazán ítéltek-é ti embernek fiai? Sőt, inkább hamisságot forgattok a ti szívetekben?

A ti kezeiteknek hamisságát méritek-e földön? Eltértek a gonoszok fogantatásuk óta. Tévelyegnek a hazugok anyjuk méhétől kezdve.

Mérgük olyan, mint a kígyónak mérge, mint a siket ás pisé, amely füleit bedugja, amely nem hallja a bűbájosoknak szavát, sem a bűvölőjét, aki bűbájakban jártas. Isten, roncsd meg az ő fogaikat az ő szájukban. Az oroszlánoknak záp fogait, törd össze, Uram!

Hol vagyjanak el, folyjanak széjjel, mint a víz, ha felteszi nyilait, legyenek tompultak azok. Legyenek, mint a csiga, amely szétfolyván elmúlik, mint az asszonynak idétlen szülötte, amely nem látta a napot. Mielőtt megéreznék fazekaitok a tövist, mind nyersen, mind égőn elragadja azt a forgószél.

Őrül az igaz, mikor látja a bosszú állást, lábait mossa a gonosznak vérében. És azt mondja az ember, bizonyára van jutalma az igaznak. Bizony, van ítélő Isten e földön.

[Németh Sándor]
Az új szövetségben a korai egyház azért volt sikeres, mert folyamatosan nagy kegyelen volt az életük fölött. A nagy kegyelmet el lehet tékozolni. Azáltal, hogy ha hitetlenül, testi módon él egy keresztény, megengedi magának a bűnt, az engedetlenséget, és Isten igénye azt mondja, ha test szerint éltek, meghaltok.

Ezért a testselekedetét meg kell öldökölni. Isten helyre akarja állítani a keresztény házasságot, nincs is tulajdonképpen ma arra lehetőség, hogy Krisztus nélkül, Isten igénye nélkül, jó, sikeres, tartós házasságban lehessen élni. Különösen napjainkban, úgymond modernizálják a társadalmakat.

Ez alatt azt értem, hogy ha tetszik, ha nem, kényszerítik rá az európai társadalmakra, de másokra is a melegházasságot. A melegházasság nagyon is nagy kihívást jelent minden házasság számára, a keresztény házasságra is. De nem csak a keresztény házasság számára jelent kihívást a melegházasság, hanem az egész társadalomnak a destabilizálását fogja eredményezni.

Egyelőre fogalmunk nincsen, hogy középtávon a melegházasságnak a támogatása, illetve az engedélyezése a társadalomra, a nemzetnek az életére, milyen következményekkel jár. De mi, akiknek nem kell megvárni ezt a tapasztalatot, mert ismerjük Istenek az igélyét, tudjuk, hogy hogy jár szadoma és gomora, és tudjuk, hogy mi van írva a rómaiakhoz itt egy első levél fejezetébe, nem kell megvárnunk, amíg a társadalmak, meg a különböző szervezetek, államhatalmak összeomolnak világméretekben nagyon sok helyen, hanem meg kell ragadnunk Isten igélyét, hogy a családunkat, az az otthonunkat ne temessék el azok a nagy erkölcsi és istentelen romhalmazok, amelyek ráfognak a jövőben még nagyobb teherrel, még nagyobb súlyjal súlyedni, zuhanni az emberekre. Nem csak a ma miatt kell kegyelmedvenni Istentől, hanem a jövő miatt. A jövőben megvagyok róla győződve, hogy Isten tervészetponti ereje és hatalma nélkül senki nem tud sikeres lenni.

Biztos vagyok benne, hogy minden oka megvan Istennek, és ő tudja az ő mindentudásából, hogy miért kellett neki, és miért kell a szentelked kiárasztani. Voltak olyan időszakok, amikor úgymond erkölcsösebb korszakok voltak a történelemben. Elég volt, hogy az embereknek volt újászulatest hite, evangéliumi hite, többnyire azt lehet látni, legalábbis a beszámolók szerint, hogy Isten félelemmel az egész földi életüket letudták élni, Isten szolgálták.

Ma pedig azt látjuk, hogy természetes erővel, természetes képességekkel egyre nehezebb a názareti Jézust követni. Szükség van, hogy betöltekezzenek az emberek, hívők, szentlélekkel, mert a szentléleknek az ereje, Istenségnek a végrehajtó hatalmára, az életünknek minden területén szükségünk van. Szükségünk van Isten természetpolitik támogatására az otthonunkban, a házasságunkban, a gyermeknevelésben, a gyermekek tanításában, a gyülekezeti életről nem is beszélve, aztán sokkal egyértelműbb, és azt gondolom, hogy a munkavégzésben is egyre inkább szükség van természetpolitik vezetésre, mert nagy, mélyülő gazdasági válságok vesznek körül bennünket, és azt lehet látni, hogy ahol nincsen természetpolitik vezetés, a keresztények nem szellemvezetésében járnak, ugyanúgy éri őket a válságnak a negatív hatása, mint a nem hívő embereket. Tehát Isten pedig nem akarja, hogy lecsúszhatok a világgal együtt, hanem pontosan Istennek az a programja, hogy amikor a világ sír, ti örvendezetek, nem kár örömből, hanem abból, hogy megtapasztaljátok, hogy az Úr hűséges hozzátok.

[Szignál]
HANGOS KÖNYV Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából.

[Sárosi Renáta]
HANGOS KÖNYV Ha dolvassam ezt fel Isten igényéből, ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk, az életnek igényéről. És ez az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot tettünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál vala, és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal.

Szeretteim! Jézus az ige. Ő az Istentől küldött kijelentés.

Az egész jelenség benne lakozik. És az ő teljességéből vettünk minnyájan kegyelmet is kegyelemért. Erőtlenségben erő, szegénységben gazdagság.

Ó testvéreim! Ez az ige tűzlang. Megégeti a csontjaidat.

Az életed minden részébe behatol. Micsoda nagyszerű dolog, hogy újjá születtem és Isten gyermekévé váltam. Ó mennyire sóvárogja a teremtett világ Isten fiainak megjelenését.

Milyen nagy szükségünk van az igére. Az ige maga az élet. Azt olvassuk a mi Urunkról, Jézus Krisztusról, hogy megbizonyíttatott hatalmasan Isten fiának.

Kell, hogy legyen hatalmuk. Istennel és más teremtményekkel egyetemben nekünk is kell, hogy legyen hatalmunk. Kell, hogy legyen hatalmunk a sátán és a gonosság fölött.

A gonosságot nem lehet megtisztítani. A tisztátalanságot nem lehet tisztává tenni. A testi gondolkodás nincs Isten akaratában, és nem is tud vele mit kezdeni.

Le kell hát rombolni. A legfontosabb, hogy legyen Isteni látásunk. Ha nincs látás, elvész a nép.

Isten azt akarja, hogy legyenek kilátásaink, kijelentéseink, és a szellem megnyilvánoljon bennünk. Kijelentések és megnyilvánulások nélkül nem lehetsz szent szellemben. Úgy el kell változnunk, olyan kenetben, erőben, olyan átalakulásban és Isteni képességekben kell élnünk, ami Istennek minden estült trónt emel.

Isten a sátánt kevéssége miatt űzte ki a mennyből. Igen, szeretteim, de nem tudta volna kiűzni, ha a sátánnak ugyanakkora hatalma lett volna, mint neki. Azt mondom, szeretteim, hogy soha nem fogjuk tudni megkötözni az erős embert, míg a megkötözés pozíciójában nem jutunk.

Hogyan űzték ki a sátánt? Isten igények erejével. Szeretteim, ha hitáltal megismerjük és megértjük örökségünk alapelvét, rá fogunk jönni, hogy a sátánt ugyanazzal az erővel mindig ki lehet űzni, amely kezdetben is kiűzte.

Ennünk és innunk kell az igéből. Ebből kell táplálnunk a szívünket. Arra a szent kijelentésre van szükségünk, amely leveszi a szemünkről a homájt, és kijelenti számunkra Jézust.

Ne felejtsd el, hogy minden nap tovább kell lépned. Ha tegnap óta semmit sem fejlődtél, akkor bizonyos értelemben visszaeső vagy. Csak egy út vezet a Golgota hegyétől a dicsőségig, a megtérésedtől a mennyig, és ez előrefelé van.

Nap mint nap látást kell szereznünk a Mesterről. Mindent le kell rombolnunk, ami nem szent, mert Isten magas helyekre akar ültetni bennünket, a megpróbáltatás kemencéjében. A legnagyobb megpróbáltatások időszaka, a legnagyobb kegyelen forrása.

Szeretteim, az igében sehol nem találunk könnyű időről szóló részeket, és az igazi helyreállításra nehéz időben kerül sor. Nem egy dicsérű összejövetelen, hanem akkor, amikor úgy érzed, hogy minden kiszáradt, és semmi remény nincs számodra. Ekkor farag Isten embert belőled.

Amikor tűz által megpróbáltatunk, Isten megtisztít a salaktól, és tiszta aranyat hoz elő. Csak az olvasztott arany használható, csak a nedves anyag formázható, csak a megpuhított viaszba nyomható pecsét. Csak a megtört, bűnbánó szívet jelöli meg a fazekas, amikor korongjára helyez bennünket.

Ami ádott Urunk bélyege legyen rajtunk, aki minden más emberi lénynél többet szenvedett. Ő valóságosan Isten fia volt. Hatalommal, áldással és élettel rendelkezett, és a leggyengébbeket is megerősítette.

[Sárközi György]
Egyébként a beszélgetésünket vendégünkkel, Pásztor Antallal, aki a Szegedi Csillagfegyháznak a hídgyűlökezetének egy külön részlegének a vezetője. Itt tudtam csak összefogadni. És említettem az előző részben, a szünet előtt, hogy lenne konkrét kérdésem erre.

Sok olyan emberrel találkoztam, akikkel beszélgettem, és különös kegyetlenséggel elkövettek gyilkosságokat. Kioltottak életeket, nem is egyet volt, aki többet, és hogy hogyan tudod kezelni őket, hogyan tudsz fel ők úgy szolgálni, hogy igazság alapján, tehát hogy nem csak így megbugsízva őket, hogy semmi gond, hanem hogy tudod ezt, hogy tudod feldolgozni, egyedül te hogy tudod egyáltalán feldolgozni ezeket a súlyos szituációkat, amiket amibe keveredsz egy-egy ilyen emberrel, egy beszélgetésnél. Ez két kérdés, de nem tudom, talán.

[Pásztor Antal]
De hát igazából azt kell, amit a 89. Zsoltárban ír Istenek az igény, az igazság és a gyakorság királyi székének az alapja, ez a kettő. És én azt gondolom, hogy ahol ez nincs meg, ott tulajdonképpen problémák merülhett meg fel.

És én mindenféleképpen a srácoknál erre is törekszem, hogy azért a régi dolgokat nem lehet csak úgy sútba dobni, és hallelujázni, és Isten megbocsájtott, mert ezért nagyon nagy súlyok ezek. És én tudom, hogy ennek lettek nagyon jó gyümölcsei, és nagyon sok mindenkivel beszéltem ezzel a kapcsolatban, hogy figyeljetek ide, ha meg tudjátok csinálni azt, és tudjátok azt elérni, akiknek ezt a szörnyű dolgot megtettétek, levélformájában.

[Sárközi György]
Hozzátartozókra gondolsz?

[Pásztor Antal]
Igen. Akárha a férjét tölte meg, akkor a feleséget, ha a nagyszülőt, vagy bárkit, tehát olyasmit, akkor próbáljátok ezt meg, és próbáljátok a nevelőnek a segítségét is kérni, hogy ezt valahogy kutassátok fel, és írjatok nekik levelet, hogy ti ezt tiszta szépbe sajnáljátok. Azért, mert ennek szelemi súlya is van.

Egyszer részükről is érezhető volt az, hogy nagyon sok jó gyümölcs jött vissza, és lementek, úgymond azok a terhek, amikkel ők éltek éveken, vagy évtizeden keresztül.

[Petrőcz Jordán]
Tehát akkor ilyennel megtapasztaltad, hogy ezt meg is csinálták többen.

[Pásztor Antal]
Ezt többen megcsinálták, és többen jelezték, hogy nagyon köszönik, hogy ezt így közvetítettem irányukban.

[Petrőcz Jordán]
Egy konkrétet esetleg kiemelnél, amit úgy le is tudsz írni, hogy ez hogyan zajlott, hogy egy milyen ember mit csinált, és aztán hogyan.

[Pásztor Antal]
Hát tulajdonképpen gyilkosságról van szó. Gyilkosságról van szó, és az a személy az megölte egy családfőtölt meg tulajdonképpen. És ugye ott nem tud kimenni, levelet írt.

És a levére kapott egy szívszorító választ, hogy igazából, hát nagyon nehéz annak a családnak, de ők megbocsájtanak neki. És akkoratag érezhető volt, hogy ott összetört a srác, és azok a terhek, azok amik foglalkoztatták egy összenemű súlyok, azok lementek róla.

[Petrőcz Jordán]
És azt megkérdeztem, hogy amúgy egy ilyen gyilkosság, egy családfőt megölt, hogy ezzel összevesztek valami, vagy éppen kirabolta, vagy nem tudom, hogy ez például ennél a konkrétnál ezt hogyan kirabolta.

[Pásztor Antal]
Találtam kire gondolta? Igen, kirabolta. De volt olyan, ami bosszú volt, és tulajdonképpen csak rá akarta kieszteni.

Meggyűjtotta a háznak az ajtaját, nem gyulladt be, hanem gyakorlatilag az egész család füstmergezésben elhalott.

[Sárközi György]
Tehát van ami gondotlanságból a körökövetett emberről, és most nem búrok jogázt, de van a rabológyilkosság, van a hirtelen felindulásból. Tehát rengeteg ilyennel találkozunk, és ugye tegyük fel valakit, egy tényleg példaként, hogy valaki kért egy családot rablás miatt, és utána megtérhet a börtön, mert kegyelkemet kapott Istentől, és utána ír egy levelet, hát nem fog hasrasni az a rokonság, hogy ez van, most mi nyilván mi el tudjuk ezt mondani, hogy igenis van bűnbocsánat, ő átéli a bűnbocsánat érzését, de ugye most az kérdés, hogy az a család megbocsájt neki, vagy nem bocsájt meg neki. Én egyszer voltam egy gyűlökezetben egy olyan találkozásnak a részlelője, amikor egy idős ember elveszítette a gyerekét, egy gyilkosság áldozata lett, és az a szülő, az megtért az úrhoz, és én pedig egy jón embert vezettem az úrhoz, akit gyanúsítottak azzal az emberöléssel, és ez a hölgy, illetve ez az idős ember is tudta, hogy kit gyanúsítanak. Nincs semmi, erre bizonyíték meg semmit, nem.

És láttam egy olyan találkozást, amikor összeválkeztek, és mondom, itt nincsenek tények, nem tényekről beszélek, hanem nincs bizonyítva, vagy semmilyen, hogy úgy volt, vagy nem, csak mondom, hogy volt egy ilyen találkozás, nagyon érdekes volt, szóval borzasztó, megrázó, az érdekes, az nem jó szó, de megrázó és döbbenetes volt, inkább így mondom, és ilyenekkel te is nap, mint nap találkozol bent.

[Pásztor Antal]
Tehát nekem ugye több rétegű a feladat és a társaimnak. Tehát ami az első, hogy ezt azért kezdeményeztem én, hogy azok a szellemi súlyok könnyebb üljenek rajtuk, amik esetleg a családtól, vagy a rokonoktól jönnek irányukban. Mert azt gondolom, ez is fontos.

Vannak bocsánat, és előtte azért bocsánat kérés azért fontos. Így van, így van. Én azt gondolom, mert az már egy olyan indulás, akár a keresztényi úton is, ami utána, mert most megbocsájt, nem bocsájt, de ő megtette azt a részt, és nagyon sok hirtelen felindulásból volt, nagyon sok tervezetlenül volt, stb.

Nem véderi akarom őket, de azért nagyon sok ez előfordul. A másik része, amit beszéltünk is, hogy ami nagyon sokat kell dolgozni, hogy fölépítsék saját magukat, és saját maguknak is meg tudjanak bocsájtani. Na, ez sem könnyű.

Mert ugye azt látja, hogy veszik a család, veszik a gyerek, ott megkapta 30 évet, gyakorlatilag az egész élet el van rontva, és ezt azért beépíteni az ő lelkébe, hogy ne így gondolkodj, hanem nézd meg, tehát van azért helyreállítási lehetőség. Ez csak Krisztusban van. És én azt látom, akik ezt komolyan veszik, én mindig mondom nekik, hogyha komolyan veszitek Krisztust, akkor higgyétek el, mert Krisztus is komolyan fog venni benneteket.

És nagyon sok jó példa van ebben is, hogy helyrebillen a lelkük, helyrebillen az élet felfogásuk, és látják a célt maguk előtt.

[Sárközi György]
Tehát részed fölötti az a cél?

[Pásztor Antal]
Hát ennek annak kell lennie. Mert azért tudni kell, hogy azért sokan még emisztődnek az ítéletek miatt is. Tehát ugye, amikor Ruf Tibornak volt a nagyon jó cikke valamelyik exodusban, amikor kijött a fogságból, egyéb túlból Izrael népe, akkor 600 ezer férfülről beszél, ez lebontva ugye Mózes vezetésével, ugye tizedesek, 50-100 és a többi, és ott 78 600 bíra lett.

Ami 13 százalékos ítélet hozott a személy, most 2016-os adatot tudok mondani, ez most a bírosságnál 0,03. Egyébként túl vannak terhelve, és nincsen olyan mérehatóan az egész átfésülve, átnézve, hanem egyszerűen csak mennek, mennek, mennek. És nagyon sok mindenki bevaskatujázva, nagyon sok mindenki kapja úgy az ítéleteket, hogy én szerintem nincs teljesen általában.

És ez is nagyon nehéz ott bent velük ezt megértetni, hogy ezt el tudják fogadni. Hogy most megkaptál ezt az ítéletet, ez azért 15 év már, hát most. És ez is egy teher, amin dolgozzál, és elemezd, és nézzed, hogy akkor.

[Sárközi György]
Téma, amit mondasz, mert van, aki hatot kap, ugyanazért megbeszélik. És hogy most azt lengeteg szempont alapján ítélnek, tehát nem mondanám azért a magyar jogrendszer, hogy nem jól működik, csak inkább, hogy kiemelve, hogy mennyivel másképp milyen látása volt erre a mózesnek nyilván, amit kapott, hogy igazság alapján legyennek bírálva, de azért nem lehet összehasonlítani a teokráciát, hogy mondjuk egy római jog rendel, de nem tudunk jobbat. Tehát tudunk jobbat, de az most meg nem.

[Pásztor Antal]
Persze, csak azt gondolom, hogy ez is egy súly rajtuk. Egyetértek teljesen sokszor találkoztam erre. És hát ugye éppen mondta Gyuri, hogy volt egy példa, ami engem megragadott, és engedjétek már, még ezt gyorsan elmondom, hogy volt egy bűnöző pár, és az egyik rávalódta a másikra, az egyik megkapta maga 30 évét, a másik pedig 11-12 évvel letudta, és a csillagban megtervezte azt, hogy ott a körülbelül oszóból megölé a társát.

És nem tudott máskit találni, hogy kihegyezte a fokefjének a végét, és más alkalom se volt, csak az Isten tisztelet. És ő nagyon elmesélte. Hát ott akarta megölni.

Ott akarta nyakba szúrni. Mert az egy szabad mozgás. Szabad mozgás, szabad terület, ott nincsenek különzárva, ott lehetőség volt, hogy oda beül a mögé, és gyakorlatilag az előttel évő társátnyakba szúrja.

És hogy bejölt, egyszerűen annyira megérintette az a közösségi szellem, az úrnak a kedvessége, a jósága, hogy azóta nagyon lelkesen követi az úr.

[Sárközi György]
Ezt előlelkeztek.

[Petrőcz Jordán]
És nem tette meg?

[Sárközi György]
És nem tette meg. Most, amíg mondod, jutott eszembe, hogy tényleg én meséltem neked, Kőhíddán találkoztam ezzel a férfivel. Megvan a neve is most már neked.

Aki hozzád járt, és ott ért meg, de úgy, nála volt a kiegyezett eszköz, amivel... Úgyhogy ma már igazság alapján nézi magát, nagyon lázatos ember lett belőle.

[Pásztor Antal]
Ami még nagyon nyomott igazából, hát utána lévő pásztoráció. És itt nagyon köszönöm a helyi györekezeteknek, hogy ebbe tulajdonképpen aktívan részt vesznek, és azért vannak jó eredmények ezen a területen.

[Sárközi György]
A legjobb eredmény talán az nem, hogy gyűlökezet is nőtt ki, egy volt elítélt, aki börtönben térhetett meg, vagy fegyházban. Konkrétan annak vagy ma vezetője az egyik gyűlökezete.

[Pásztor Antal]
Így van, tehát Hódmezővásárén kettő gyűlökezet van, a Sepregi János vezetésével, és a másik pedig a Roma pásztorációnak odaludott, a Lázár úr által kapott ingatlant, és a gyűlökezet, és azt kell mondanom, hogy ez egy fantasztikus történet, nem tudom, van-e még idő erre, járt hozzánk egy olyan srác, a Jónás Gyula, aki nem is tudott olvasni, és a Biblián tanult megolvasni. És bekerült a Bánffy Zoli, a hetekbe is szerepelt volt róla a cék, és mondta, a Jónás Gyula mindig kikerült a Zolinak a cellájába, nem mindig visszakerült, ott, amikor fél óra múlva visszakerült. És mondta neki a Jónás Gyusika, mindig szerette az urat dicséri, mindig jött az Isten tiszteletre, és mondta, jénekelhetek egy, akkor nem volt élő dicséret, jénekelhetek egy éneket az urnak, és mindig reált egy új dicséretet, és mondtuk, gyere, jénekelj.

Nagyon szerette az urat, és szabadult, már nyírségben van. És nagyképpen azt mondta a Zolinak, nem érkezett meg a csomag, hogyha időnkívül, ami szinte hihetetlen, akkor gyere el egy Isten tiszteletre. És időnkívül érkezett a csomag, a Zoli tartotta az ígéretét, eljött az Isten tiszteletre, meg is tért már az első alkalommal, én imádkoztam érte, és láttam azt, hogy megirintette az úr.

És mondtam, hogy szeretnék itt vezekelni, mert akkor azt mondta nekem a Zoli, hogy ki fog jönni és lesz Hódmezővásárnyi százfőz györekezet. És a hitem az nem úgy működött akkor, mint ahogy mesók mindent mondtak már ott. Azt mondtam neki, jó, Zoli, oké, oké, oké, és kijött, és ugye hozták szabadulás után a drogot, hölgyeket, mindent, és mondta, hogy felejtsétek el.

Nekem ezek nem kellenek. Nagyon karakándul az úrnak a dolgait. Megtartotta, a család hőbörgött, hogy meghűlt a Zoli, és utána összehívta közvetlen a családját, ott megtért hirtelen százfőz, százfő Roma.

Ugye mi beszéltük is, hogy nem Szűcs Gáborral vittük akkor is, beszéltük, hogy hát akkor nem lehet bevinni egy százfőt, romát egy másik györekezetbe. Elkezdtük, nézzük meg, megmaradt, megmaradt, és a mai napig hál' Istennek működik a györekezet. Én nekem ilyen értelemben nagy tanulság, hogy mire képes egy embernek a hite.

[Petrőcz Jordán]
És azt is, hogy ahogy itt ülünk, és ma maga a műsor is arról szó, hogy a börtönben milyen bizonságok törtek, milyen különleges történetek, hogy tényleg a börtönből kiindulva ott valakit megérint az úr, és utána azt kint úgymond szabad társadalmat is, hogy meg tudja változtatni. Tehát elképesztő, hogy egyrészt most csak a hallgató kedvéért mondom, hogy most két dologról is beszélünk, hogy a Szegedi csillagbörtönben is létrejött egy közösség, azok bent vannak, mert ott töltik a büntetésüket, de egy olyan ember, aki viszont szabadult, mert letöltött a büntetés, utána kint alapított egy ülekezetet, tehát már kettő ülekezet alapult úgy, hogy mind a kettő a börtönből indult ki, ha így mondhatnánk.

[Pásztor Antal]
Így van, és annyit, hogy mondjam már nektek, hogy 2001-ben bekerült Lajos ott az előzetesbe, és volt ott a niccelleljában egy ülekezetbe párszor eljárt testvér, de igazából nem tért meg, mert olyan véletlenül került oda, és nagyon megérintett a Lajost, Istennek az igénye, ott meg is tért. Bekerült a csillagba, és azt mondta, hogy már pedig ő szeretne vízzel megkeresztekedni. És mondták neki, hogy hát ezt felejts el, hát ez azért nincs, ez kizárt dolog, és írt az igazságügyi minisztériumban.

És az igazságügyi minisztérium visszaírt, hogy 1979, 11. törvénykönyv, 36. paragrafus első bekezdése, mehet a vízkeresség, de ezt nem végezheti a helyi lelkész, mint a börtönlelkész, hanem ezt a gyülekezett lelkészének kell, hogy végezze.

És onnantól kezdve a Lajos írt Pajór Tamásnak egy levelet, a Tamás leírt Kustácsabályéknak, hogy akkor a Szegedre, hogy gyertek be, van igény, ők mekeresték a panasnokot, gyakorlatilag visszakerült a rendszerbe a gyülekezet, bekerült a börtönben, és 2003 őszén kettő fővel elindulhatott, és 2004 februárjában három fővel meglett az első vízkeresség a Csillagbörtönben. De jó lenne, ha minden börtönben ez így működhetne. Nagy kegyelem, és engedjétek meg, hogy itt megköszönjem a Tikász Sándor parancsnok úrnak a hozzánk való jóságát, és tényleg a jó kapcsolatot, amit tudunk egymással ápolni, nagyon fontos ez.

Persze ott is vannak akadályok, az ottani börtönlelkész úrral, de én fontosnak tartom megtalálni vele a kapcsolatot. Tehát mindig megy az időzlő levél karácsonykor, mindig megy a köszönet, köszönjük a munkát mégha az néha gátló is, de hát ugye ezeken fölül kell emelkedni, és azt látjuk, hogy ez azért húz.

[Sárközi György]
Tehát van egy kölcsönös tisztelet és egymás szolgálatát tisztelve tudtok együtt dolgozni. Egyébként szerettem volna kérdezni, hogy a fegyőrökkel való kapcsolat hogyan alakul, vagy hogy veszik a munkátokat, szolgálatokat, milyen a kapcsolatuk az elítélteknek, akik már megtértek a fegyőrök felé, és viszont.

[Pásztor Antal]
Azt kell mondanom, hogy volt hódmezővásárhelyi győzekezetben, most már elment katonának, de volt egy fegyőr, aki bent volt, és ugye belelátott a dolgokba, és neki is az volt a véleménye, hogy nagyon jó véleménnyel van maga a börtön vezetés és benti munkáról, a jó gyümölcsöket hoznak a srácok. Tehát volt olyan fiú, aki hát elég kemény legény volt, nyolcan mentek érte, hogy áthelyezik. És bent éppen a Bibliát olvasta.

És olyan aranyosult mesélte nekem vasárnap, még múltkorában, hogy hát ha bementek volna érte, akkor lehet, hogy a tévébe belekerült volna, mert ő nem akart elmenni. És nem mertek bemenni nyolcan érte. Azt mondták, hogy akkor Józsi maga, akkor itt marad.

Tehát van egy jó viszony, segítőkészek.

[Petrőcz Jordán]
De addigra ez az új ember addigra már megtért?

[Pásztor Antal]
Megtért, megtért, megváltozott, ugye ezt nem tudták, de érezte a gyülekezetnek a vonzását, és ő ott akart maradni. Nem akart, mert ugye helyezgetik azért néha az embereket, főleg, hogyha renitens helyzet van, és ő azt mondta, hogy ő nem akar sehova se menni. És ő ott marad, és aztán jöjjenek be, akkor érte.

De akkor annak következménye lesz. És akkor úgy döntöttek, hogy hát jó, akkor még egyelőre hagyjuk, és nincs probléma, sőt, hát megtérőket hoz az a Józsi, és teljesen megváltozott, és le vannak akadva a börtönben is, hogy ebből a hepaj figuból gyakorlatilag egyszerűbb bárány lett. Annyit azért el kell mondanom, és én mondtam a társaimnak is, akikkel együtt szolgálunk, hogy volt már arra precedens, amikor vallási közösségként olyan picit lekezelő volt egy-két ör.

Én azt gondolom, hogy én is kerültem ebbe a helyzetbe, a lekezelően utánam szólt az egyik börtönőr, mikor mentem ki alkalom után, és megmondom, hogy azért tartom magam ahhoz, hogy mi azért Krisztust is képviseljük, és nem mindenki engedhet meg bármit. És amikor visszafordultam, az elsősor jöjjön ide. Nevet kérek, és törzs számot kérek.

És láttam, hogy teljesen megrőkönnyedik a fejed, onnantól kezdve ez a lekezelés már problémással vált neki, hogy most ugye én esetleg, ha bepanaszolom, abból neki problémája lehet, és megkértem, hogy ugye ezt utoljára hallottam. Pálék Filippibe. És gyakorlatilag úgy hirtelen ott érezhető volt, és hála Istennek ez az egyet tudom felhozni, mindig korrekt.

De persze aztán a kapunál volt, amikor fél órát kellett várni, mert ilyen átvilágítás, jön átvilágítás. De általában segítik a munkátokat.

[Sárközi György]
Emlékszel, hogy mikor jöttünk ki legutóbb, hogy oda lépett egy őr, és megkérdezte, hogy most a zsidóka mi a helyzet, mit mond a Biblia? És megkérdeztem, hogy te maga antiszemita? És akkor beszéltünk, hogy Jézusi zsidó volt, tehát így volt egy jó kontextus az egész találkozásunkban.

[Pásztor Antal]
Igen, sőt, hát azt kell mondanom, hogy nagyon nagy segítség, és köszönhet a heteknek is, hogy 30 darab heteket mindig be tudunk vinni a csillagbörtönben. A hetek közeleti heti lap, ez itt a reklámhelye volt. És tulajdonképpen az, ami nagyon érdekes, hogy ott őrnagyi szinten is mondják, hogy ők szeretnének, hogyha adnánk nekik heteket, tudjanak olvastani.

[Sárközi György]
Bocsánat, hogy a műsoridőnk lassan le fog járni, és rengeteg olyan kérdésünk lett volna még, hogy hogyan illeszkednek be, akik kijönnek, azokkal hogy tudjátok tartani a kapcsolatot, illetve sokan vannak, akik kiszabadultak már, és úgy, ha jól tudom, 700-an tértek meg a szolgáltatásban?

[Pásztor Antal]
700-an tértek meg, mert 700 fölött vagyunk az egész kezdetektől, és 300-an keresztelkedtek meg vízben.

[Petrőcz Jordán]
Ez 14 év, ugye?

[Pásztor Antal]
Ez 14 év, és volt egy nagy dézsánk, ami éppen befért, és a tavalyi évben ez eltört, és álcsom a tencél.

[Petrőcz Jordán]
Majd még kívánjuk ebben előrelépést. Énnek még lett volna azért az utolsó percekre egy olyan kérdésem, és lehet, hogy lezárásnak sem rossz, hogy egy olyan történetet, amelyet össze tudsz így foglalni, és mondjuk nagyon jól bemutatja azt, hogy milyen változáson ment át ott egy ember, és aki már kikerült, és hogy az hogyan folytatta tovább, és aki buzdító lehet a hallgatók számára, hogy Isten milyen munkát végez olyanok között, akikről sokszor, hát elmondhatjuk így, hogy a társadalom már lemondott, és közben aztán a hosszú évek alatt, mikor kijutott, mégis milyen ember lett belőle.

[Pásztor Antal]
Én tudok több példát is. Volt olyan srác is, aki a közes kívülére is meghívott, tartottuk a kapcsolatot, és ami érdekes volt, hogy szinte egyetlen egy családtagja nem jött el. Úgymond testvéri családtagként egyedül én képviseltem, beépült a gyülekezetbe, nagyon jó véleménnyel vannak róla, megházasodott, ugye esküvőn voltunk, és halad előre, az élete dolgozik, nagyon szépen felépült.

De van olyan, aki egy gyilkosságból jött ki.

[Petrőcz Jordán]
És akkor egy ilyet így kicsit hosszabban, mert még van annyi időnk, hogy egy ilyet egy kicsit konkrétabban.

[Pásztor Antal]
Igen, tehát volt, aki egy gyilkosságból jött ki, és ő oszlopos tagja volt bent a börtönnek, tehát lehetett látni, hogy az ő nagyon sokat beletesz. Én engedtem igével is szolgálni, sőt, a szentpára is jelentkezett, és nagyképpen megházasodott, normális körülmények között él, dolgozik, és én visszahoztam a Hódmezővársai Roma gyűlökezetbe, és ott szolgál mellettem, többen szolgálnak mellettem, igéthirdet, és nagyon jó bizonyság, gyűlökezet, és nagyon szereti. Tehát gyakorlatilag lehet a mélyből följönni, mert Krisztusban lehetünk új teremtmények.

És én eletörekszem, hogy vannak nagyon jó emberek, akik tulajdonképpen adnak Krisztus változásának, és ebből ki tud jól jönni.

[Sárközi György]
Azt mondtad, nagyon sokáig hallgatnálak még, mert tudom, hogy rengeteg bizonyságod van. Viszont azok, akik, ha csak ezt a 700-at nézzük, akik viszont lehet szabadultak már, de valahogy csellengenek, és nem gyűlökezet, nem tartoznak gyűlökezethez, nem követik az úrútját. Megkérhetnélek, hogy ezekért imádkozzál egy rövidet, ezekért az emberekért, mert honnan tudjuk, hogy mikor hallgatják a rádiót, és hol vagy, és nem csak a 700, hanem akik megtértek börtönökbe évek óta, sokan is nem találják a szállat.

Esetleg megkérhetnek, hogy imádkozz érte?

[Pásztor Antal]
Imádkozz, esetleg nem tudom, van-e még fél perc. Volt egy srác, aki bibliába beleírta a telefonszámomat, és klinikai halálba került, és volt olyan élménye, és felhívott, hogy most gyorsan tegyük helyre az életét. De volt ebben az a nagyon nehéz, hogy nagyon sokan faluba kerülnek ki, elszaperálva mindentől.

És például van olyan srác, akivel most beszéltem, 30 év után 150 ezer forinttal tudott kijönni. Gyakorlatilag az nagyon semmire nem elég. Volt, aki 10 év után pár ezer forinttal tudott kijönni.

Tehát, hogyha egyszerűen nincs meg, én azt gondolom, hogy a györekezetnek itt is van egy óriási szerepe, hogy ebben valahogy bele lehetne lépni, akkor ez nagy segítség lenne, mert egyszerűen elsételen az egész.

[Sárközi György]
És imádkozz. Kezd kialakulni azért egy ilyen háló. Én azt tapasztalom, ahol aki igényli, most nem azt, hogy eltartsuk, hanem azt, hogy szeretne dolgozni, munkát szervezzünk neki.

Ezekre azért én nagyon sok jó példát tudok. De hát ezek később az isten nagyon nehéz nekünk kezelmet, hogy még jobban tudjunk segíteni.

[Pásztor Antal]
Atyám, az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében köszönök neked minden egyes bűnösnek az életét, és köszönöm neked, hogy te lehajolsz értük, és akik be vannak zárva börtönökben, és azokat is áld meg, Uram, akik a börtönökben szolgálnak, hogy mindig a te keneted és a te írgalmad legyen az életükön, és azok a személyek, Uram, akik pedig börtönökből szabadulnak, és van kiút, van lehetőség, azokat pedig karolt fel. Elősorán gyújtod a veddőket körbe, és támogasson emberek közelségével, akik tudnak rajtuk segíteni. Ne vesszenek el, Uram, hanem lássák azt, hogy látták a mészséget, hogy lássák a kiövetelt is, és a feljövetelt is.

Áld meg ezeket az embereket, bárhol is vannak az országban, vagy külföldön is, a názereti Jézus Krisztus nevében. Szabadíts meg őket, és szabadíts fel őket, Uram, az úrban való járásra. Ámen.

Ámen.

[Petrőcz Jordán]
Ámen. És hát nagyon-nagyon köszönjük még egyszer Pásztor Antallnak, aki eljött hozzánk a műsorban, és a hallgatónknak pedig mondanánk, hogy a vendégünk Pásztor Antall a Szentesi Hodmezővásárhelyi és a Szegedi Csillagbörtönben működő hídgyűlökezetének a pásztora. Ő mondta, hogy a Szegedi Csillagbörtönben is milyen emberek tértek meg, és milyen izgalmas történetek voltak ebből kifelőleg, és hogy hogy olyan zajlik ott a gyűlökezetnek a munkája.

Úgyhogy aki majd teheti és érdekli, az megtudja hallgatni majd később az archívumban ezt a felvételt is, és elköszönünk a hallgatóktól, és további szép napot kívánunk mindenkinek itt a Szabadság Rabjai műsorából. Én Petrics Jordán.

[Sárközi György]
Szerkőzi György, és én is nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba, és az Isten áldja meg a szolgálatodat, munkádat és családodat is, hogy tud folytatni a szolgálatodat. Nagyon fontos a szolgálata, amit csinálsz.

[Szignál]
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.

Legfrissebb